Organisatie structuur

Voorzitter:
• De voorzitter geeft in de eerste plaats leiding en coördineert de activiteiten binnen de
organisatie
• De voorzitter inspireert zijn bestuursleden en is op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen
• De voorzitter delegeert taken en stimuleert samenwerking
• De voorzitter heeft tot taak om de verschillende partijen op 1 lijn te krijgen
• De voorzitter kan goed luisteren en communiceren
• De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar stakeholders en naar vrijwilligers
• De voorzitter leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk voor de besluitvorming

Secretaris:
• De secretaris is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een
toegankelijke wijze opbergen van informatie
• De secretaris is verantwoordelijk voor de vrijwilligersadministratie
• De secretaris bereidt vergaderingen voor, in overleg met de voorzitter, en zorgt voor
verslaglegging en beantwoording van ingekomen post
• De secretaris houdt de bestuurlijke regels in de gaten

Penningmeester:
• De penningmeester voert het financiële beheer over de boekhouding, het opstellen
van het financieel jaarverslag en het afhandelen van dagelijkse financiële zaken
• De penningmeester stelt jaarlijks de begroting op en bewaakt deze gedurende het
lopende jaar
• De penningmeester draagt zorg voor onkostenvergoedingen aan bestuursleden en
vrijwilligers
• De penningmeester regelt fiscale en juridische zaken en verzekeringen
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Adviesraad:
In de adviesraad zitten betrokken mensen uit de provincie Zeeland met specifieke kennis op
het gebied van o.a. juridische zaken, financiële zaken en andere relevante kennisgebieden.
De adviesraad adviseert het bestuur op aanvraag door het bestuur. Het bestuur en de
adviesraad komen 2 keer per jaar bijeen.

Operationeel manager:
T.z.t. nader uit te werken.

Locatiecoördinator:
• De locatiecoördinator is de spil van het inloophuis
• De locatiecoördinator geeft leiding aan het team met vrijwilligers
• De locatiecoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het
inloophuis
• De locatiecoördinator draagt zorg voor het uitdragen en uitvoeren van het door het
bestuur geformuleerde beleid

Vrijwilliger:
• De vrijwilliger zorgt voor de eerste opvang van de nieuwe bezoeker / deelnemer
• De vrijwilliger biedt een luisterend oor en voert individuele gesprekken met
deelnemers
• De vrijwilliger organiseert activiteiten of draagt hieraan bij
• De vrijwilliger zorgt voor koffie en thee en draagt er zorg voor dat het inloophuis
opgeruimd is

Vertrouwenspersoon (in- en extern):
• De vertrouwenspersoon is benaderbaar voor bezoekers, deelnemers en vrijwilligers
indien er sprake is van (een vermoeden) van grensoverschrijdend gedrag
• De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur hoe te handelen bij casuïstiek rondom
grensoverschrijdend gedrag