Gedragscode

Deze gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door
personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.


Via de gedragscode wordt de vrijwilliger geïnformeerd over de gehanteerde gedragsregels
binnen Stichting Westerlicht Zeeland. De gedragscode is gebaseerd op de model
gedragscode voor vrijwilligers van de Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk).

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig
en gerespecteerd voelt. De vrijwilliger houdt rekening met de grenzen die de ander
aangeeft.
2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die de ander in
diens waardigheid aantast.
3. De vrijwilliger maakt op geen enkele wijze misbruik van de eigen (machts)positie.
4. De vrijwilliger dringt niet verder in het privéleven van een bezoeker van het inloophuis
dan functioneel noodzakelijk is.
5. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele toenadering ten opzichte van
de bezoeker.
6. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking
op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of
levensovertuiging.
7. De vrijwilliger spreekt collega vrijwilligers en bezoekers die zich niet aan de
gedragscode houden aan op hun ongewenste gedrag, door het gedrag te benoemen
en te verwijzen naar de gedragscode.
8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de
gedragscode, dan is de vrijwilliger verplicht om hiervan melding te maken bij de
vertrouwenspersoon van Stichting Westerlicht Zeeland
9. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid
van de vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig
daarover in overleg te treden met een lid van het bestuur of met de
vertrouwenspersoon
10. De vrijwilliger onthoudt zich van uitspraken in het kader van het (para)medisch
behandeltraject van de bezoeker.


Vastgesteld d.d. 3 mei 2022 door Bestuur Stichting Westerlicht Zeeland